Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ВМ_6040_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 48, практичні — 48)
Лектори: 
канд. фіз.-мат. н., доц. Сало Тетяна Михайлівна
Результати навчання: 
розв’язувати матричні рівняння і системи лінійних алгебраїчних рівнянь, застосовувати елементи векторної алгебри до розв’язування відповідних задач по спеціальності, будувати криві першого і другого порядків на площині та поверхні першого і другого порядків у просторі, застосувати апарат диференціального числення до розв’язування практичних задач, мати поняття про функції декількох змінних та про комплексні числа.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні та супутні модулі:
  • арифметика, алгебра та початки аналізу, геометрія (середня школа).
Зміст навчального модуля: 
Матриці і дії над ними. Визначники матриць. Властивості визначників. Обернена матриця. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь матричним методом. Правило Крамера . Метод Гаусса. Лінійні дії над векторами. Скалярний, векторний та мішаний добутки: означення, властивості, застосування. Пряма на площині. Площина та пряма в просторі. Канонічні рівняння кривих другого порядку. Поняття функції. Границя функції. Точки розриву, їх класифікація. Диференціальне числення функції однієї змінної. Поняття функції декількох змінних. Екстремум функції декількох змінних: означення, необхідні та достатні умови. Комплексні числа, дії над ними.
Рекомендована література: 
  1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Навч. підручник/ Ю.К Рудавський., П.П.Костробій, Х.П.Луник, Д.В.Уханська — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2002. — 262 с.
  2. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К.Рудавський, Г.В.Понеділок, І.О.Бобик, О.З.Ватаманюк, Х.Т.Дрогомирецька, О.М.Рибицька, О.З.Слюсарчук. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 308 с.
  3. Математичний аналіз: Навчальний посібник. Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 404 с.
  4. Математичний аналіз: Підручник/ Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): усне опитування на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль(80%, іспит).
Мова навчання: 
українська