Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6009_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні — 32)
Лектори: 
доц. Луцев Євген Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати означення та методи розв’язування диференціальних рівнянь,систем диференціальних рівнянь; рівняння математичної фізики; елементи
 • теорії ймовірностей та математичної статистики.
 • Уміти розв’язувати диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь; рівняння математичної фізики; застосовувати методи обчислення ймовірностей складних випадкових подій, використовувати апарат дослідження дискретних і неперервних випадкових величин; застосовувати методи представлення й аналізу статистичної інформації при розв’язуванні практичних задач, використовувати отримані результати для обгрунтування прийнятих рішень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: елементарна математика; вища математика, ч.1;
 • кореквізит: інформатика; програмування.
Зміст навчального модуля: 
диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь; рівняння математичної фізики; випадкові події, випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей, основні закони розподілу; статистичні розподіли вибірки, статистичні оцінки, статистичні гіпотези, елементи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу
Рекомендована література: 
 1. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч.— Ч. 2. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2007.
 2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 2000.
 3. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. еорія вероятностей и математическая статистика. — К.: Вища школа, 1979.
 4. Ю. К. Рудавський, Г. В. Понеділок та ін. Математичний аналіз: Навч. посібник / - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 308 с.
 5. Математичний аналіз. Частина 1. Мохонько А. З. та ін. Львів, 2005 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань і РГР.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська