Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ВМ_6040_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні — 32)
Лектори: 
доц. Луцев Євген Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати означення та властивості матриці та її визначника; методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); властивості ліній першого та другого порядків; означення та властивості похідної функції, первісної функції; властивості функції багатьох змінних; обчислення визначеного інтегралу; обчислення кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів; ознаки збіжності рядів; область збіжності степеневого ряду.
  • Уміти здійснювати дії над матрицями, обчислювати визначник матриці довільного порядку; досліджувати СЛАР; звести рівняння кривої 2-го порядку до канонічного та побудувати цю лінію; встановлювати характер взаємного розміщення прямих на площині та прямих і площин в просторі; знаходити похідну і застосовувати її до дослідження функції; знаходити частинні похідні, екстремуми функції; обчислювати визначений інтеграл; обчислювати кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; дослідити ряд на збіжність; розвинути функцію в степеневий ряд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементарна математика
Зміст навчального модуля: 
Матриці. Визначники. Основи векторної алгебри. Алгебраїчні лінії та поверхні першого та другого порядків. Границі. Похідна. Первісна. Функції багатьох змінних. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Ряди.
Рекомендована література: 
  1. Понеділок Г.В. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів. 2003 р.
  2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Ф.П. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів. 1999 р.
  3. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Уханська Д.В. та ін. Львів. 2002 р.
  4. Ю. К. Рудавський, Г. В. Понеділок та ін. Математичний аналіз: Навч. посібник / - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 308 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань, виконання РГР.
  • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська