Вища математика

Код модуля: 
ОМП_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 360 (кредитів ЄКТС — 12); аудиторні години — 192 (лекції — 80, практичні зан. — 112).
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Баранецький Ярослав Омелянович, д.ф.-м.н., професор Ільків Володимир Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • ознайомитись з основними поняттями лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та їх застосуваннь
 • розробляти і досліджувати моделі різноманітних фізико-механічних та технологічних процесів з використанням загальних математичних теорій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
шкільний курс алгебри та початків аналізу
Зміст навчального модуля: 
 • Матриці. Визначники. Системи лінійних рівнянь.
 • Векторна алгебра.
 • Пряма та лінії другого порядку. Площина та поверхні другого порядку.
 • Множини. Послідовності. Функції. Границі.
 • Диференціальне числення функцій одного аргумента.
 • Інтегральне числення функцій одного аргумента.
 • Диференціальне числення функцій багатьох аргументів. Ряди.
 • Системи рівнянь. Теорія стійкості.
 • Рівняння з частинними похідними.
 • Аксіоматика теорії ймовірностей. Умовні ймовірності, незалежні події.
 • Схема Бернуллі. Випадкові величини.
Рекомендована література: 
 1. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В. та ін. Математичний аналіз. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2003.
 2. Рудавський Ю.К. та ін. Теорія рядів. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2001.
 3. Дасюк Я.І. та ін. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків для студентів інженерно¬—технічних спеціальностей. — Львів, 1999.
 4. Гук В.М. Теорія поля. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2004.
 5. Рудавський Ю.К. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частини 1, 2. Львів.: В-во НУ «ЛП», 2001.
 6. Шкіль В.П. Курс математичного аналізу, Київ: Наукова думка, 1995.
 7. Бугров Я. С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление.-М.: Наука,1990.
 8. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, т.1,2.-М.: Наука,1987.
 9. Никольский С.М. Курс математического анализа, Т. 1,2.-М.: Наука, 1975.
 10. Смирнов В.И. Курс высшей математики, т.1,2.-М.: Наука,1974.
 11. Толстов Г.П. Элементы математического анализа, т.1,2.-М.: Наука,1974.
 12. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа.-М.: Наука, 1995.
 13. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов, т. 1-3.-М.: Наука, 1987.
 14. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов ./Под ред. Б. П. Демидовича .-М.: Наука,1986
 15. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. — М.: Наука, 1977.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): розрахункові роботи, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування
Мова навчання: 
українська