Вища математика

Код модуля: 
ВМ_6039_С01
Тип модуля: 
обов‘язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 30, практичні — 30)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Веселовська Ольга Володимирівна, к. ф.-м. н., доц. Вовк Мирослава Іванівна; к. ф.-м. н., доц. Пабирівська Неля Віталіївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати алгебру матриць, векторну алгебру, основні геометричні об’єкти: пряму, площину, криві та поверхні другого порядку, а також володіти технікою знаходження границь та похідних від функцій однієї змінної та вміти досліджувати і будувати графіки функцій.
 • Уміти застосовувати апарат теорії матриць, векторної алгебри та аналітичної геометрії, а також математичного аналізу до розв’язування задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементарна математика
Зміст навчального модуля: 
Матриці та визначники, системи лінійних рівнянь і методи їх розв’язування. Вектори. Пряма та площина. Криві та поверхні другого порядку. Границя та її властивості. Неперервність функції. Похідна функції та її застосування
Рекомендована література: 
 1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. — М.: Наука, 1981.
 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. — М.: Наука, 1988.
 3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лунник Х.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999.
 4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. — М.: Наука, 1978.
 5. Клетенник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии.- М.: Наука, 1972.
 6. Дискант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. — К.: Вища шк., 2001.
 7. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В. та інші. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Л.: вид-во НУ «ЛП», 1999.
 8. Коломієць В.О., Томецька С.І. та інші. Збірник задач з математичного аналізу. Л.: вид-во НУ"ЛП", 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська