Виробничі системи на автомобільному транспорті

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С08
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин − 120 (кредитів ЄКТС − 4); аудиторні години − 64 (лекції − 48, практ. роб. − 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Оліскевич Мирослав Стефанович
Результати навчання: 
  • Знати закономірності експлуатації парків автомобілів, нормативно-правову базу діяльності ПАТ, закономірності транспортно-експедиційної діяльності.
  • Вміти виробляти оптимальні керівні розв’язки виробничих стратегічних та оперативних задач, оформляти і використовувати організаційно-технічну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: організація автомобільних перевезень, економіка і управління підприємством.
  • Супутні: проектування ВТБ ПАТ.
Зміст навчального модуля: 
Транспортно-експедиційна діяльність ПАТ, міжнародні автомобільні перевезення пасажирів, генеральних, спеціальних та масових вантажів. Державні і міжнародні організації в галузі автомобільного транспорту. Ліцензування послуг з перевезення. Державна реєстрація, оренда, страхування автотранспортних засобів.
Рекомендована література: 
  1. Канарчук В.Є., Курніков І.П. Виробничі системи на транспорті: Підручник. − К.: Вища шк., 1997. − 359 с.
  2. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. / П. Левковець, В. Марунич, А. Ткаченко [та ін.]. − 3-є видання, виправлене та доповнене. − К.: Арістей, 2006. − 416 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50 %) − виконання практичних робіт.
  • Підсумковий контроль (50 %) − комплексна контрольна робота.
Мова навчання: 
українська