Виробничі підприємства транспортного будівництва

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Терлига В. С.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з сучасних підходів до виготовлення матеріалів, півфабрикатів та виробів для дорожнього будівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельні матеріали та вироби»
  • «Інженерна геологія»
  • «Будівельні машини»
  • «Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів».
Зміст навчального модуля: 
Призначенння виробничих підприємств дорожнього будівництва, їх класифікація. Принципи розміщення виробничих підприємств. Класифікація родовищ і кар’єрів кам’яних матеріалів. Пошук, розвідка і визначення запасів. Способи розробки родовищ. Підготовчі роботи. Розкривні роботи. Бурові і вибухові роботи. Допоміжні роботи. Екскавація і транспортування гірничої маси. Розробка родовищ пухких кам’яних матеріалів. Процеси переробки та збагачення гірничої маси. Призначенння і класифікація КДЗ. Процеси переробки та збагачення гірничої маси. Вибір та обгрунтування технологічних схем дроблення, грохочення та збагачення. Обгрунтування потреби в машинах та механізмах. Бітумосховища. Приготування бітумів та дьогтів.
Безкомпресорний спосіб виготовлення бітумів. Приготування бітумних емульсій. Особливості роботи баз у зимовий період. Призначенння і класифікація АБЗ. Технологічні процеси. Варіанти технологічних схем приготування асфальтобетонних сумішей. Технологічне обладнання. Сладське господарство. Особливості роботи в зимовий період. Контроль сировини, технологічних процесів і готової продукції. Призначенння і класифікація цементо-бетонних заводів. Особливості роботи ЦБЗ при від’ємних та високих додатніх температурах повітря. Призначенння і класифікація заводів і полігонів з виробництва залізобетонних конструкцій і виробів. Технологічні схеми виготовлення виробів. Технологічні процеси. Способи формування виробів. Теплова обробка виробів. Сrладське господарство.
Рекомендована література: 
  1. Проектування виробничих підприємств дорожнього будівництва: Навчальний посібник / Ю. П. Ткачук, О. В. Космин, А. С. Пушкаренко, Н. М. Свириденко, В. А. Бірюков, В. Н. Козаков. — К.: УМК ВО, 1992.
  2. Рунова Р. Ф., Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Носовський Ю. Л. Р В’яжучі речовини: Підручник. — К.: Основа, 2012. — 448 с.
  3. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Дорофєєв В. С., Мішутін А. В. Гідротехнічні та дорожні бетони: Навчальний посібник. — Одеса: Евен, 2012. — 214 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Контрольні роботи — 1 (денна форма); контрольно-розрахункові роботи.
  • Поточний контроль — 20 балів.
  • Контрольний захід (залік) — 80 балів, підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська