Виробнича практика

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9)
Лектори: 
  • доктор економічних наук, доцент Карий О.І.,
  • кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
Метою виробничої практики є забезпечення взаємозв’язку між науково-теоретичною і практичною підготовкою магістрів та спеціалістів, розвиток навичок та вмінь виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління логістичними системами підприємства або об’єднання підприємств, удосконалення системи управління логістичною діяльністю у сучасних умовах господарювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • проектування логістичних систем,
  • інформаційні системи і технології в логістиці,
  • управління ланцюгами поставок,
  • фінансові потоки в логістичних системах,
  • логістичний менеджмент,
  • методологія і організація наукових досліджень.
Зміст навчального модуля: 
Виробнича практика на підприємстві: загальна характеристика підприємства, планово-економічна діяльність підприємства, аналіз логістичної системи підприємства. Виробнича практика в університеті: науково-дослідна діяльність, педагогічна діяльність.
Рекомендована література: 
  1. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / Укл. Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька.— Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 24 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Захист звітів з виробничої практики (100%)
Мова навчання: 
українська