Виробнича практика

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
 • професор, д.т.н. Мисак Йосиф Степанович
 • доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
 • доцент, к.т.н. Кравець Тарас Юрійович
 • доцент, к.т.н. Римар Тетяна Іванівна
 • ст. викладач Заяць Марія Федорівна
Результати навчання: 
 • знати основні питання експлуатації, налагодження, оптимізації режимів роботи теплоенергетичного устаткування, моделювання теплових процесів та проектування теплових та атомних електростанцій (ТЕС і АЕС);
 • уміти керувати процесами за критеріями економії енергії досліджувати, аналізувати та визначати оптимальні режими роботи теплотехнологічних процесів ТЕС і АЕС, застосовувати сучасні програмні системи і технології для обробки зображень та математичних даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • допоміжне устаткування та трубопроводи ТЕС;
 • експлуатація об’єктів ТЕС; теплові схеми та устаткування АЕС;
 • методи планування експерименту та обробки експериментальних даних;
 • теорія оптимального керування ТЕС;
 • технології прямого перетворення теплоти в електроенергію;
 • маневрені режими роботи парових та газових турбін;
 • оптимізація режимів роботи ТЕС;
 • методи аналізу показників роботи ТЕС;
 • оптимізація елементів теплових схем ТЕС;
 • основи реконструкції та модернізація ТЕС.
кореквізити:
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Зміст навчального модуля: 
Теплові та атомні електростанції.
Рекомендована література: 
 1. Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. — 256 с.
 2. П.І. Янко, Й.С. Мисак. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: Українські технології, 2004, — 272 с.
 3. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортнихз палив. — Львів — Львівська політехніка, — 2002. — 136 с.
 4. Теплова енергетика. Нові виклики часу. За заг. редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. — Львів: НВФ «Українські технології», 2009. — 660 с.
 5. Водопідготовка, водно-хімічний режим та консервація теплоенергетичного устаткування електростанцій. Мисак Й.С., Тимофєєв І.Л., Заяць М.Ф. Навчальний посібник — Львів: НВФ «Українські технології» 2009. — 168 с.
 6. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. Энергоатомиздат, — М., 1987.
 7. Технико-экономические показатели тепловых электростанций. Горшков А.С. — М.: Энергия, 1974.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100%), захист письмових звітів з практики.
Мова навчання: 
українська