Виробнича практика

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 135 год., 4,5 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Орел В. І.
Результати навчання: 
Засвоєння на практиці професійних практичних знань, вмінь і навичок, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в галузі водопостачання та водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Мережі водопостачання,
  • Мережі водовідведення,
  • Водозабірні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Вивчення господарської діяльності спеціалізованих будівельних, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, експлуатаційних, а також промислових підприємств; охорона навколишнього середовища та водних ресурсів; закріплення теоретичних знань, набутих при вивченні спеціальних дисциплін, застосування їх до розв’язання практичних проблем на виробництві. Оформлення щоденника та звіту з практики.
Рекомендована література: 
  1. Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України № 2988-ІІІ від 17 січня 2002 р.
  2. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України № 188/98 ВР від 5 березня 1998 р.
  3. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України: Наказ Держбуду України № 37 від 19 лютого 2002 р.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Поточний контроль: самостійна робота — 30 балів.
  • Контрольний захід: захист звіту з виробничої практики — 70 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська