Виробнича практика

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9)
Результати навчання: 
 • знати: функції менеджера, інженера-економіста, спеціаліста з експорту та імпорту, сфери діяльності економічних служб підприємства у т.ч. зовнішньоторгового відділу, відділу маркетингу та напрямки вдосконалення його господарського механізму;
 • вміти: розробляти та аналізувати бізнес-плани виробничо-господарської діяльності підприємства, знаходити організаційно-економічні резерви зростання обсягів виробництва, експорту та імпорту товарів та послуг та підвищення їх прибутковості; адаптуватись до змін на підприємстві та у зовнішньому середовищі; реалізувати свої професійні знання та здібності; набути навиків планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької роботи в галузі економіки та управління як всередині України, так і за її межами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • Менеджменті та маркетинг;
 • Мікроекономіка і макроекономіка;
 • Фінанси підприємств та прикладна статистика;
 • Міжнародна економіка;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Маркетинговий та фінансовий менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Адміністрування державно-приватного партнерства;
кореквізити:
 • Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур
 • Стратегічний та операційний менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Характеристика організації. Зміст набутого практичного досвіду: а) види діяльності підприємства, особливості виробничо-господарської діяльності, внутрішньоекономічні та міжнародні економічні зв’язки; б) економіка виробничо-господарської діяльності (показники, тенденції, проблеми, недоліки тощо). Управління виробничо-господарською діяльністю організації. Характеристика бізнес-адміністрування на підприємстві. Висновки і пропозиції.
Рекомендована література: 
 1. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Бізнес-адміністрування» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний — Львів, 2014. — 24 с.
 2. Методичні вказівки до проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. — Львів, 2013. — 19 с.
 3. «Економічне обґрунтування та організаційно-методичне забезпечення виконання випускних кваліфікаційних робіт: методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів галузі знань 1801 „Специфічні категорії“ освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр“ спеціальності 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“ усіх форм навчання» / Укл.: О.Є. Кузьмін, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. — Львів, 2014. — 48 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль (80%): усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська