Виробнича практика

Код модуля: 
РЕПС_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
ст. викл. Протасевич Віктор Григорович
Результати навчання: 
У результаті проходження практики студент повинен:
  • знати особливості організації виробництва і експлуатації обладнання на підприємстві;
  • знати існуючу на піднриємстві систему заходів з охорони праці, екологічної безпеки;
  • уміти застосовувати нормативну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Правила техніки безпеки та охорони праці на підприємстві. Удосконалення професійно-практичної підготовки шляхом ознайомлення з організацією виробництва, структурою підрозділів, правилами експлуатації обладнання, організацією робочого місця, нормативно-технологічною документацією.
Рекомендована література: 
Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: видав. НУ"Львівська політехніка" , 2006. — 20 с.
Форми та методи навчання: 
робота в наукових чи виробничих організаціях під керівництвом відповідальної особи.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: перевірка виконання індивідуального завдання.
  • Підсумковий контроль: диф. залік.
Мова навчання: 
українська