Випробування конструкцій будинків і споруд

Код модуля: 
БКМ_6071_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції 16 год., лабораторні роботи — 16 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Барабаш В. М.
Результати навчання: 
Засвоєння основ випробування будівельних конструкцій у відповідності до чинних нормативних документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна механіка»,
 • «Опір матеріалів»,
 • «Архітектурні конструкції»,
 • «Будівельні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
Вплив різних факторів на показники міцності бетону при випробуванні зразків; стандартні методи випробування; випробування конструкцій приладами механічної дії; електронно-акустичні, рентгенівські, радіометричні, магнітні і електромагнітні методи, дефектоскопія, руйнівні методи випробування, обробка і оцінка отриманих результатів випробувань.
Рекомендована література: 
 1. Новогородський М. А. Испытание материалов и конструкций. ВШ, М.1971.
 2. Калинин А. А. Обслеждование, расчет и усилеиие зданий и сооружений. М. 2002.
 3. ДБН В. 1.4-2.01-97. Радиционный контроль строительних материлов и объектов строительства.
 4. Клименко Ф. Є.,Барабаш В. М. «Металеві конструкції», Львів , 1991.
 5. ДБН В.1.2-2.2006. Навантаження і впливи. Норми проектування, К: Мінбуд України, 2006.
 6. Клименко Е. В. Технічна експлуатація та реконструкції будівель і споруд. Підручник. К. 2004.
 7. Малишев О. М. Технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд. К. 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль 40 балів; контрольні заходи —60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська