Випробування автотранспортних засобів

Код модуля: 
АБ_8020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 (кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 32 (лек. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Горбай Орест Зенонович
Результати навчання: 
знати роль і місце випробувань в процесі розробки виробництва та експлуатації АТЗ, їхніх агрегатів та вузлів; сучасні методи випробувань АТЗ; тенденції розвитку методів випробувань; методи обробки результатів випробувань; структуру формування сертифікації АТЗ, агрегатів та вузлів; вміти самостійно готувати автомобільну техніку, агрегати, вузли, обладнання та прилади до проведення випробувань згідно відповідної методики; планувати експерименти при випробуваннях; застосовувати відповідний теоретичний матеріал для обробки експериментальних даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • теорія ймовірності,
 • загальна фізика,
 • теоретична механіка,
 • опір матеріалів,
 • конструкція автомобілів і тракторів;
кореквізити:
 • конструювання та розрахунок автомобіля.
Зміст навчального модуля: 
Види випробувань і організація їх проведення. Вимірювальні системи, що використовуються при випробуваннях АТЗ та агрегатів. Навантажувальні режими при випробуваннях АТЗ. Вимірювання фізичних величин та параметрів при випробуваннях АТЗ та їх агрегатів. Автоматизація випробувань АТЗ. Формування сертифікації транспортних засобів в межах вимог ЄЕК ООН.
Рекомендована література: 
 1. Боженко Л.В., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Навчальний посібник. — Львів, 2001. — 176 с.
 2. Цимбалин В.В. и др. Испытания автомобилей — М.: Машиностроение, 1973.
 3. Гришкевич А. И. Испытания автомобилей — М., Вышейша школа. 1990.
 4. Левшина Е. С. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. — Л.: Энергоатомиздат, 1985.
 5. Яценко Н.Н. Колебания, прочность и форсированные, испытания грузовых автомобилей. — М: Машиностроение, 1972.
 6. Балабин И.В. и др. Испытания автомобилей. — М.: Машиностроение, 1988.
 7. Турчин А.М. и др. "Электричекие измерения неэлектричеких величин. — Л: Энергия 1975.
 8. Прочность и долговечность автомобиля. Под ред. Гольда В.В. — М.: Машиностроение, 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Потоковий контроль (20%) усне опитування; Підсумковий контроль (80%) залік.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Колесні та гусеничні транспортні засоби