Використання вторинних енергоресурсів в системах ТГВ (Курсова робота)

Код модуля: 
ТГВ_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., лекції — 16год., практичних заняття — 16 год., 2.25 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Желих В. М.
Результати навчання: 
Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань та навиків під час вирішення питань використання вторинних джерел енергії, зокрема під час проектування і влаштування теплонасосних установок, які можуть використовуватись для теплопостачання будівель та споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельна теплофізика»,
  • «Тепломасообмін»,
  • «Опалення»,
  • «Гаряче водопостачання»,
  • «Теплопостачання»,
  • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 
Підбір будівельних захищень, приведених до нормованих термічних опорів. Визначення теплового навантаження на опалення будівлі. Підбір теплонасосної установки. Розрахунок системи опалення з врахуванням параметрів теплоносія від теплонасосної установки. Визначення площі вертикальних або горизонтальних зондів системи теплонасосної установки. Підбір дублюючого джерела тепла системи теплозабезпечення. Визначення потужності циркуляційних насосів і підбір обладнання системи тепло забезпечення. Розрахунок системи утилізації витяжного повітря з підбором рекуператора.
Рекомендована література: 
  1. Утилизация низкопотенциальных тепловых вторичных энергоресурсов на химических предприятиях / Г. Нейман, С. Д. Чураков и др. — М.: Химия, 1987 (Экономия топлива и электроэнергии) — 240 с.
  2. Карпис Е. Е. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1987. — 268 с., ил. — (Экономия топлива и электроэнергии).
  3. Протасевич А. М. Использование вторичных энергетических ресурсов. Учебн. пособие по дисциплине ВЭР. Минск.: БПИ, 1991. — III c.
  4. Васильев Ю. С., Хрисанов Н. И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1991. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів. Поточний контроль: практичні заняття. Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська