Використання вторинних енергоресурсів в системах ТГВ

Код модуля: 
ТГВ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., лекції — 16 год., практичних заняття 16 год., 2.25 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Желих В. М.
Результати навчання: 
Набуття студентами знань та навиків під час вирішення питань використання вторинних джерел енергії, які можуть замінити електричну енергію, тверде паливо, під час проектування і реконструкції існуючих систем ТГВ з врахуванням заходів з енергозбереження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Тепломасообмін»,
 • «Опалення»,
 • «Гаряче водопостачання»,
 • «Теплопостачання»,
 • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 
Поняття вторинних джерел енергії. Особливості використання вторинних джерел енергії в системах ТГВ. Співвідношення кінцевої енергії з первинним енергоресурсом. Мінімум приведених затрат при застосуванні вторинних джерел енергії. Використання контактних теплообмінників в газоходах котлів. Особливості систем теплопостачання з контактними теплообмінними. Економічні аспекти систем теплопостачання з контактними теплообмінними. Умови, що сприяють застосуванню систем теплопостачання з низько потенційними теплоносіями. Класифікація низькотемпературних систем опалення, особливості їх застосування і експлуатації. Можливі варіанти підключення теплоакумуляторів в контур системи низькотемпературного опалення. Конструкивні особливості теплообмінних агрегатів. Можливість застосування теплових насосів в однородинних будинках.
Рекомендована література: 
 1. Утилизация низкопотенциальных тепловых вторичных энергоресурсов на химических предприятиях / Г. Нейман, С. Д. Чураков и др. — М.: Химия, 1987 (Экономия топлива и электроэнергии) — 240 с.
 2. Карпис Е. Е. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1987. — 268 с., ил. — (Экономия топлива и электроэнергии).
 3. Протасевич А. М. Использование вторичных энергетических ресурсов. Учебн. пособие по дисциплине ВЭР. Минск.: БПИ, 1991. — III c.
 4. Васильев Ю. С., Хрисанов Н. И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1991. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська