Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів

Код модуля: 
ЕРАТ_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)
Лектори: 
асистент Пельо Роман Андрійович
Результати навчання: 
 • знати способи раціонального використання паливно-мастильних матеріалів; асортимент і основи взаємозамінності експлуатаційних матеріалів; вплив якості експлуатаційних матеріалів на працездатність двигуна та основних агрегатів трансмісії автомобіля; шляхи зменшення потреби в паливі та інших експлуатаційних матеріалах;
 • вміти нормувати та прогнозувати витрату палива, олив мастил та інших експлуатаційних рідин в заданих умовах експлуатації; адекватно реагувати на зміну умов експлуатації АТЗ щодо витрати палива та експлуатаційних матеріалів; впливати на зменшення токсичності відпрацьованих газів; проводити оптимальний вибір типу та кількості АТЗ для процесу перевезення, в умовах обмеженого використання паливних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Експлуатаційні матеріали,
 • Експлуатаційна ефективність автомобіля;
кореквізити:
 • Автомобільні двигуни,
 • Технічна експлуатація автомобілів,
 • Конструкції автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
Основні експлуатаційні матеріали, які забезпечують транспортний процес, енергетичний баланс автомобіля, паливна ощадність автомобіля, чинники, які впливають на витрату палива, норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, витрата палива і токсичність відпрацьованих газів.
Рекомендована література: 
 1. Колосюк Д.С. Використання та економія матеріалів і ресурсів на автомобільному транспорті: Підручник. — К.: Вища шк., 1992. — 206 с.: іл.
 2. Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник. — К.: Арістей, 2006. — 176 с.
 3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. (Наказ № 43 від 10.02.1998 р)/ Міністерство транспорту України. Державний департамент автомобільного транспорту. — Київ, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): практичні роботи, індивідуальне домашнє завдання;
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська