Виконавчі механізми i регулюючі органи

Код модуля: 
АТХП_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Васильківський Ігор Степанович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати параметри і характеристики виконавчих механізмів, регулюючих органів та порядок їх вибору і розрахунку, методи аналізу кінематики і динаміки редукторів, шарнірних пар та інших механічних передач, гідравлічних характеристик трубо-проводів рідин і газів, виконавчі пристрої для керування неперервними і періодичними процесами;
  • вміти проводити аналiз об’єкту керування для застосування регулюючих органів і вибору витратних характеристик, розрахувати і вибрати регулюючий орган, розрахувати і вибрати виконавчий механізм, розрахувати і вибрати з’єднання виконавчих механізмів та регулюючих органів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: прикладна механіка та основи конструювання, основи автоматики i автоматизацiї, технологiчнi об'єкти та процеси виробництв
  • кореквізити: технiчнi засоби автоматизації, автоматизацiя неперервних технологiчних процесiв, автоматизацiя перiодичних процесiв
Зміст навчального модуля: 
Загальнi понят¬тя і класифікація виконавчих пристроїв. Загальнi вимоги до виконавчих пристроїв, їх монтажу та експлуатацiї. Основні характеристики виконавчих пристроїв загальнопромислового призначення. Спеціальні виконавчі пристрої, технологічні механізми і агрегати, які виконують функції виконавчих пристроїв. Класифікація виконавчих механізмів. Вибір та розрахунок мембранних пневматичних виконавчих механізмів. Додаткові блоки пневматичних виконавчих механізмів. Вибір і розрахунок гідравлічних виконавчих механiзмів. Класифiкацiя електричних виконавчих механiзмів. Вибір і розрахунок електричних виконавчих механiзмів. Схеми управління електричними виконавчими механiзмами. Додаткові блоки для електричних виконавчих механiзмів. Класифікація регулюючих органів. Конструкції регулюючих органів. Область використання. Основні параметри дросельних регулюючих органів. Задача розрахунку і вибору регулюючих органів. Регулюючий орган як елемент гідравлічної ланки об’єкта автоматизації. Режими руху речовин через регулюючий орган. Нагнітаючі виконавчі пристрої: принцип роботи, область використання, статичні і динамічні характеристики, способи керування. Пропускні характеристики регулюючих органів: лінійна, рівнопроцентна, та спеціальна. Вибір пропускної і витратної характеристик в залежності від характеристик об’єкта автоматизації. Профілювання затворів регулюючих органів. Вибір та розрахунок механічних зв’язків виконавчих механізмів і регулюючих органів
Рекомендована література: 
  1. Иткина Д.М. Исполнительные устройства систем управления в химической промышленности.- М.: Химия, 1984.
  2. Емельянов А.И., Емельянов В.А. Исполнительные устройства промышленных регуляторов.- М.: Машиностроение, 1975.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольно-розрахункова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольно-розрахункова робота
Мова навчання: 
українська