Виконання маґістерських робіт

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 540 (кредитів ЄКТС — 4,5); самостійна робота — 540.
Лектори: 
к. т. н, доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
Маґістерська кваліфікаційна робота є завершальним етапом підготовки фахівця, що полягає у самостійному виконанні конкретної науково-дослідницької роботи. Вона готується з метою кваліфікації випускника публічним захистом й подальшим отриманням академічного ступеня маґістра. Основне завдання її автора — продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Студент упорядковує накопичені наукові факти та доводить їхню наукову цінність або практичну значимість. Робота виконується під керівництвом професорів та провідних доцентів кафедри відповідно до теми, що затверджується встановленим порядком. Поряд з науковим спрямуванням, вона повинна мати практичні результати, що розв’язують конкретну проблему в галузі зварювального та відновлювального виробництв. Маґістерська робота подається у вигляді, який дозволяє зробити висновок про повноту відображення та обґрунтованості положень, висновків та рекомендацій, які містяться в роботі, їхню новизну і значимість. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні: усі дисципліни згідно робочих програм.
Зміст навчального модуля: 
Маґістерська робота оформляється відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», та відповідних нормативних документів ВАК. При цьому важливо дотримуватися порядку подання та загального вигляду окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій. До захисту роботи в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) студент повинен подати: примірник маґістерської кваліфікаційної роботи з підписами автора, керівника та консультантів; відзив керівника; відзив рецензента; графічно-ілюстративний матеріал. Маґістерська кваліфікаційна робота повинна містити такі складові частини: 1) титульний аркуш, 2) завдання на маґістерську роботу, 3) пояснювальну записку до роботи, 4) зміст, 5) перелік умовних позначень (за потреби), 6) вступ, 7) основну частину, 8) висновки, 9) список викорис¬та¬них джерел, 10) додатки, 11) ілюстраційно-графічний матеріал.
Рекомендована література: 
  1. Методичні вказівки до виконання маґістерських робіт для студентів спеціальностей «Технологія та устаткування зварювання» та «Технологія та устаткування для відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» Укл.: В. А. Осадчук, А. Р. Дзюбик, Р. В. Палаш — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2007 — 16 с.
  2. Методичні вказівки «Форми та правила оформлення маршрутної карти на технологічні процеси зварювання» видані для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління якістю та атестація у зварювальному виробництві» / Укл. І.Б. Назар, А. Р. Дзюбик. — Львів: НУЛП, 2009 — 20 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Захист магістерської роботи (100 %).
Мова навчання: 
українська