Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
МБ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 360 (кредитів ЄКТС — 12)
Лектори: 
: к.арх., проф.Посацький Богдан Степанович, к.арх., доц. Русанова Ірина Васильївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методи передпроектного аналізу, принципи формування містобудівної організації архітектурних комплексів, планування та внутрішнього простору будівель і середовища в різних умовах довкілля, сучасні композиційні прийоми архітектурного формотворення, основи нормативно-технічної бази архітектурного проектування
 • уміти використовувати методику територіального аналізу, вихідні дані до проекту та нормативні матеріали, формувати об’ємно-планувальну та архітектурно-композиційну структуру будівель та споруд, володіти основними художніми і технічними засобами подачі проектних матеріалів, застосовувати сучасні програмні системи та технології для створення і обробки зображень та тривимірних моделей архітектурних об’єктів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія містобудування, основи містобудування, інженерний благоустрій територій та транспорт.
 • кореквізити: ландшафтна архітектура.
Зміст навчального модуля: 
проектне застосування теоретичних основ формування громадських центрів у міських поселеннях. Методичні основи проектування громадських центрів. пояснювальна записка
Рекомендована література: 
 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997.
 2. Кучерявий В.О. Урбоекологія: Підручник.- Львів: Світ, 1999.
 3. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне та просторове планування: Навч. посібн.. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010.
 4. Лінда СІ. Основи проектування громадських будинків. Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009.
 5. Посацький Б.С. Формування архітектурного образу міста. Навч. посібн. -К.:ІСДО, 1993.
 6. Містобудування. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене/ За ред. Т.Ф. Панченко. — К.: Укрархбудінформ, 2006.
 7. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Навч. Посібник. Львів, Растр-7, 2009.
 8. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. -К.будівельник, 1995.
 9. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст..). — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%)
Мова навчання: 
українська