Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
агальна кількість годин — 315 (кредитів ЄКТС — 10,5)
Лектори: 
відповідно до розподілу годин згідно навчального навантаження
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичну та правову базу, основні сучасні методи і форми виробничо-господарської, підприємницької, діяльності та системи менеджменту і адміністрування організації (підприємства, установи), напрямки вдосконалення господарського механізму досліджуваного підприємства.
вміти:
 • використовувати набуті в процесі навчання теоретичні та практичні знання для вирішення конкретної виробничо-господарської і/або управлінської проблеми;
 • відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;
 • критично аналізувати літературні джерела;
 • застосовувати в процесі дослідження основні положення чинних законодавчих та нормативно-правових актів;
 • узагальнювати статистичні та інші фактичні дані;
 • на базі отриманих теоретичних знань та набутих професійних навичок формувати самостійні управлінські рішення за результатами проведеного комплексного аналізу виробничо-господарської діяльності, системи менеджменту і адміністрування підприємства — об’єкта дослідження;
 • оформляти результати проведених досліджень;
 • обґрунтовувати доцільність та розробляти відповідні заходи для вирішення виявлених проблем у сфері адміністрування та менеджменту організації (підприємства, установи).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • Менеджменті та маркетинг;
 • Мікроекономіка і макроекономіка;
 • Фінанси підприємств та прикладна статистика;
 • Міжнародна економіка;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Маркетинговий та фінансовий менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Адміністрування державно-приватного партнерства;
кореквізити:
 • Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур
 • Стратегічний та операційний менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Анотація; зміст; вступ; теоретична частина; аналітична частина (аналітико-дослідницька частина); рекомендаційна частина (проектно-рекомендаційна частина); висновки; список використаної літератури; додатки.
Рекомендована література: 
 1. Економічне обґрунтування та організаційно-методичне забезпечення виконання випускних кваліфікаційних робіт: методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. — Львів, 2014. — 48 с.
 2. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт (видання 4-е, доповнене і удосконалене): Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт (дипломних робіт/проектів) для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» і освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. — Львів, 2014. — 52 с.
 3. Засоби діагностики якості вищої освіти МАГІСТРА галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 8.030601 «Менеджмент». Київ, 2012.
 4. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». — Київ — 2011. 200 с.
 5. Методичні вказівки до проходження практики та виконання дипломних робіт для студентів галузі знань, «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю.Григор’єв, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. О.О.Маслак — Львів, 2012. — 56 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
Письмова випускна магістерська кваліфікаційна робота та усне опитування (100%)
Мова навчання: 
українська