Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 450 (кредитів ЄКТС — 15)
Лектори: 
викладачі кафедри маркетингу і логістики з науковим ступенем і вченим званням
Результати навчання: 
Метою виконання магістерської кваліфікаційної роботи є вирішення та розробка сукупності організаційно-управлінських завдань з логістичної діяльності організації або окремих інтегрованих логістичних рішень з управління логістичними ланцюгами, що ґрунтуються на опануванні теоретичного матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного викладання, практичного застосування теоретичних знань щодо вдосконалення управління логістичною системою підприємства або групи підприємств.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • проектування логістичних систем,
 • інформаційні системи і технології в логістиці,
 • управління ланцюгами поставок,
 • фінансові потоки в логістичних системах,
 • логістичний менеджмент,
 • методологія і організація наукових досліджень,
 • виробнича практика,
 • переддипломна практика.
Зміст навчального модуля: 
Вибір теми і об’єкта дослідження. Затвердження теми; розробка завдання на випускну роботу, складання календарного плану виконання. Опрацювання літературних джерел. Збирання фактичного матеріалу на об’єкті дослідження. Оброблення фактичного матеріалу із застосуванням ПК. Написання першого варіанту роботи, подання його на ознайомлення науковому керівникові. Усунення недоліків, написання остаточного варіанту теоретико-методологічного, аналітико-дослідницького та проектно-рекомендаційного розділів, вступу та висновків. Розробка графічного матеріалу. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву. Подання роботи на кафедру.
Рекомендована література: 
 1. Відповідно до індивідуальної теми магістерської кваліфікаційної роботи
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт та магістерських кваліфікаційних робіт (проектів) для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / Укл. Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька, Р.Патора. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 44 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Захист магістерської кваліфікаційної роботи (100%)
Мова навчання: 
українська