Видобування, транспортування горючих газів

Код модуля: 
ТГВ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., лекції — 16 од., 1,5 кредит ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Г. І.
Результати навчання: 
Метою викладання даної дисципліни є надання студентам поглиблених знань із газопостачання населених пунктів, продпідприємств як природним газом за допомогою газотранспортної системи, так і зрідженим та штучними горючими газами, їх фізико-хімічними експлуатаційними властивостями, методами їх отримання та транспортування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Історія розвитку газопостачання. Стан та перспективи розвитку газопостачання в Україні та за рубежем. Структура енергетичного балансу України та місце горючих газів. Класифікація горючих газів. Основні газові закони, газові суміші, методи вираження їх складу. Експлуатаційні властивості горючих газів: хім. склад, вологість та її залежність від тиску, відносної густини, температури, кристалогідрати, умови їх утворення, розкладання, вміст сіркових сполук, мехдомішок. Вимоги до експлуатаційних властивостей. Основні процеси очищення природних газів: очищення від мехдомішок, сіркових сполук, водяної пари і диоксиду вуглецю, відбензинюваня компресійне та абсорбційне. Очищення зріджених газів, адсорбційне та хімічне, компаундування. Очищення газів штучного походження. Схеми, основні процеси обробки: очищення, нагрівання, одоризація, метанольна обробка, дроселювання, зниження тиску і його автоматичне підтримання. Одоризаційні установки.
Рекомендована література: 
  1. Жидкова М. А. Трубопроводный транспорт газа. К. «Наукова думка», 1973, 142 с.
  2. Стаскевич Н. А., Северинец Г. И., Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. — Л.: Недра, 1990.
  3. Ионин А. А. Газоснабжение. — М.: Стройиздат, 1989.
  4. Смирнова А. С. Транспорт и хранение газа. М.:Гостоптехиздат, 1962, 422 с.
  5. Веницкий В. А. Трубопроводный транспорт жидких углеводородных газов. М.: Недра, 1975, 250 с.
  6. Коротаев Ю. П. Подготовка газа к транспорту. М.: Недра, 1973, 239 с.
  7. Бунчук В. О. Транспорт и хранение газа и нефтепродуктов. М.: Недра, 1977, 366 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: КРР.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська