Вибрані розділи математики

Код модуля: 
ВМ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 32, практ. заняття — 0, лаб. заняття — 0)
Лектори: 
к.т.н., доцент, Чип Максим Миколайович
Результати навчання: 
знати:
 • питання теорії випадкових процесів, варіаційного числення та його застосування до задач оптимального управління електромеханічними системами;
 • варіаційне числення і його застосування до задач оптимального проектування.
вміти:
 • самостійно розбиратися в математичному апараті, що використовується в літературі зі спеціальності;
 • при розв’язуванні задач вибирати необхідні обчислювальні методи і засоби.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: теорія ймовірностей, елементи математичної статистики, математичний аналіз та диференціальні рівняння;
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
 • Основні поняття теорії випадкових процесів
 • Стаціонарний випадковий процес
 • Потоки подій, їх властивості і класифікація
 • Елементи варіаційного числення
 • Задача оптимального управління
 • Прямі методи у варіаційних задачах
Рекомендована література: 
 1. Гурский Е.И. Теория вероятностей с злементами математической статистики. — М.: Высшая школа, 1971.
 2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — М. : Наука, 1980.
 3. Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория случайньїх процессов и ее инжеенерньїе приложения. — М.: Наука, 1991.
 4. Овчинников П.Ф., Лисицин Б.М., Михайленко В.М. Вьісшая математика. (Дифференциальньїе уравиения. Оптимизация и управление). — Киев: Вища школа, 1989.
 5. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лозинський О.Ю., Уханська Д.В. Елементи теорії випадкових процесів. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, виконання контрольної роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • 1 семестр: контрольна робота — 100 балів.
Мова навчання: 
українська