Вторинні енергоресурси промислових підприємств

Код модуля: 
ТТЕС_6077_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 ( кредитів ЄКТС — 2,5) аудиторні години — 32 (лекції — 24, практ. — 8)
Лектори: 
асистент, к.т.н., Римар Тетяна Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати види вторинних ресурсів та їх особливості;
 • знати можливості вторинних ресурсів і проблеми в процесі їх використання;
 • знати будову і принцип дії установок для використання вторинних ресурсів;
 • знати технології використання вторинних ресурсів;
 • вміти обґрунтувати доцільність використання конкретної установки з використання вторинних ресурсів;
 • вміти скласти теплову та енергетичну схему використання вторинних ресурсів;
 • зробити техніко-економічний аналіз використання вторинних ресурсів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Технічна термодинаміка, Тепломасообмін, Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, Теплотехнологічні процеси та установки.
 • кореквізити: Дослідження та налагодження об‘єктів теплоенергетики, Комбіновані енергоустановки промислових підприємств
Зміст навчального модуля: 
Розвиток енергетичного комплексу України. Сучасний стан і перспективи розвитку використання вторинних енергоресурсів. Енергетичні та ексергетичні характеристики теплових процесів установок. Енергетична та ексергетична ефективність використання теплот продуктів згорання на виході комбінованої установки. Установки для внутрішнього використання теплоти промислових газів. Установки для зовнішнього енергетичного використання теплот промислових газів. Охолодження конструктивних елементів високотемпературних установок. Використання фізичної теплоти технологічних продуктів та відходів. Використання вторинних енергоресурсів з низьким потенціалом. Принципові схеми енерготехнологічного комбінування. Енерготехнологічна модернізація діючих установок. Енерготехнологічне комбінування та комплексні установки. Технологічні та енерготехнологічні циклонні установки. Термічне знешкодження промислових викидів. Енергоекономічна ефективність використання вторинних енергоресурсів та енерготехнологічного комбінування.
Рекомендована література: 
 1. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив. Л.: Видав. НУ «ЛП». 2002 — 136с.
 2. Мисак Й.С. та інші. Пристрої для утилізації теплової енергії. — Л.: Видав. НУ «ЛП». 2006. — 152с.
 3. Куперман Л.И., Романовський С.А., Сидельковський Л.Н. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности. К: Вища школа, Головное издательство, 1986 — 303 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): розрахунково-графічна робота, контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, диф. залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська