Вступ в спеціальність

Код модуля: 
ІВТ_6100_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30 (кредитів ЄКТС — 1); аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
д.т.н, професор, Стадник Богдан Іванович
Результати навчання: 
  • мати сформований погляд на метрологію з боку природничих наук
  • знати наукові засади виконання спостережень, створення моделей об’єктів та процесів грамотно спланувати експеримент та знати можливі джерела похибок вимірювання.
  • мати сформований погляд на сучасні вимірювальні технології.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • фізика.
Зміст навчального модуля: 
Завдання вивчення модуля полягає в тому,що він не є звичайним курсом з метрології, а формулює погляд на метрологію, вимірювальні технології з боку природничих наук, так як, властиво, набуття знань з метрології та вмінь їх застосовувати в науці й промисловості характеризує рівень підготовки студента для суспільства. Курс має завдання уможливити всім студентам кафедри ознайомитися з науковими засадами виконання спостережень і вимірювань,показати розвиток метрології та сучасних вимірювальних технологій, відтворення довкілля у свідомості людини, моделі об’єктів і явищ та процесів рівно ж з потребами і можливостями практичного застосування метрології — технологій вимірювання і приладів — в конкретних наукових дослідженнях і під час промислового виробництва, якісні спостереження, планування експерименту, основними технологіями та способами вимірювання, типами вимірювальних перетворювачів та засобів вимірювання.
Рекомендована література: 
  1. Конспект лекцій Б.І.Стадника.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (80%): контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (20 %, контрольний захід — залік), усне опитування.
Мова навчання: 
українська