Вступ у спеціальність

Код модуля: 
ПТМ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 16 (лекції — 16, лабораторні — , практичні — )
Лектори: 
ст.викл. каф. ПТМ Марець Богдан Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теоретичні основи парадигми об'єктно-орієнтованого пошуку в бібліотеці.
  • вміти організувати спільну працю з вищими навчальними закладами і студентами у заснуванні та формуванні Зони європейської вищої освіти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити: Комп’ютерна обробка табличних даних.
Зміст навчального модуля: 
Складання структурно-логічних схем, навчальних планів спеціальностей та індивідуального навчального плану студента за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Формування звітів для вивчення курсу «Основи мехатроніки».
Рекомендована література: 
  1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф. і ін. Київ — Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. — 52с.
  2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) За ред. В.Г. Кременя, авт. кол. Степко М.Ф. і.ін. — Київ —Тернопіль: Вид-во АТДПУ, 2004. − 147 с.
  3. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Eвропе// Высшее образование в Eвропе.-2000.—Том XXV.№ 3.
  4. Журавський В.С., Згуровський С.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. — 200с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування,
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік)
Мова навчання: 
українська