Вступ до вимірювальної електроніки

Код модуля: 
ІВТ_6112_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, практ. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Базилевич Орест Зорянович
Результати навчання: 
 • знати принципи функціонування, номенклатуру, основні параметри та властивості електронних елементів засобів вимірювальної техніки;
 • засвоїти методи аналізу та розрахунку кіл на основі відомих елементів;
 • уміти досліджувати похибки електронних вузлів за похибками окремих елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія електричних сигналів та кіл,
 • Фізика.
кореквізити:
 • Електротехнічні матеріали
Зміст навчального модуля: 
Характеристики компонентів електронних кіл, що визначають метрологічні властивості засобів вимірювань) резистори, конденсатори, біполярні та польові транзистори). Схемотехнічні принципи побудови основних функціональних вузлів вимірювальної електроніки.
Рекомендована література: 
 1. Вступ до вимірювальної електроніки. Навчальний посібник для студентів базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,2001. — 52 с.
 2. Вступ до вимірювальної електроніки. Основи аналогової електроніки. Операційні підсилювачі та їх застосування. Посібник для самостійної роботи студентів базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002 — 46 с.
 3. Вступ до вимірювальної електроніки. Посібник для самостійного вивчення розділу «Технологія інтегрованих схем» студентами базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка / Укл. А.В.Серкіз — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008.
 4. Основи вимірювальної електроніки. Збірник задач. Посібник для самостійної роботи студентів базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», Видання друге, доповнене,2008.
 5. Резисторы: Справочник/ В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич и др.; Под ред. И.И. Четверткова. — 2- изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1991. — 528 с.
 6. Справочник по электрическим конденсаторам/ М.Н. Дяконов, В.И. Карабанов, В.И. Присняков и др.; Под ред. И.И. Четверткова. — М.: Радио и связь, 1983. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): розв’язок задач , дві розрахункові роботи
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (50%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська