Вступ до теорії вимірювально-інформаційних систем

Код модуля: 
ІВТ_6127_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабор. — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент, доцент Петровська Ірина Романівна
Результати навчання: 
 • знати основні компоненти систем; принципи лінійного та нелінійного розділення каналів; основи аналізу похибок систем.
 • уміти скомпонувати систему конкретного призначення; проаналізувати похибки системи; розрахувати необхідні технічні характеристики системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні та критеріальні характеристики вимірювально-інформаційних систем (ВІС), їх узагальнена стуктура, багатоканальні ВІС, ВІС з розділенням каналів за формою, частотою і в часі, завадостійке кодування вимірювальної інформації, системи інтенсивності, статистичні, спектрального аналізу, автоматизованого контролю, розпізнавання образів.
Рекомендована література: 
 1. Дорожовець М., Б.Стадник В.Мотало, В.Василюк, А.Ковальчик, Р.Борек. Основи метрології. Підручник для студентів Основи метрології і вимірювальна техніка. Том 1. Видавництво НУ «ЛьвВІСька політехніка», — Львів, 2004.
 2. Дорожовець М., Б.Стадник В.Мотало, В.Василюк, А.Ковальчик, Р.Борек. Електричні вимірювання. Підручник для студентів. Основи метрології і вимірювальна техніка. Том 2. Видавництво НУ «Львівська політехніка», — Львів, 2004.
 3. Цапенко М.П. Вимірювальні інформаційні системи (Структура і алгоритми, системотехнічне проектування): Уч. посібник, вид. 2-е перероблене й доповнене — М.: Енергоатомвидав, 1985, — 440 с. (рос. мовою).
 4. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника: Учебн.пособие для техн.вузов. — М.: Высшая школа, 1991. — 384 с.
 5. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: Структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование: Учеб.пособие для вузов. — М.: Электроатомиздат, 1985. — 440 с.
 6. Погребенник В.Д. Системи розпізнавання образів. Навчальний посібник для студентів вузів. — Львів: СПОЛОМ, 2007. — 170 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсовий проект, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська