Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»

Код модуля: 
КПМВ_6021_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 48 (лекцій — 32, практичних занять — 16).
Лектори: 
к. політ. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Результати навчання: 
Формування у студентів цілісного уявлення про міжнародні відносини через засвоєння ними основного понятійно-категоріального апарату фахівця з міжнародних відносин; здобуття навичок застосування форм теоретичного аналізу явищ, подій та фактів міжнародних відносин; формування навичок навчальної та дослідницької діяльності, самостійного мислення та аналізу особливостей та закономірностей розвитку світових політичних процесів та місця в них України.
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин та особливості процесу їх підготовки в Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • основні положення державних стандартів підготовки фахівців-міжнародників;
 • основні сфери діяльності фахівця з міжнародних відносин, специфіку його роботи в державних і недержавних установах, бізнес-структурах, засобах масової інформації тощо;
 • основні поняття та категорії у сфері міжнародних відносин;
 • основні підходи до розуміння сутності міжнародних відносин;
 • основних учасників міжнародних відносин;
 • природу конфліктів і основні напрямки співпраці у міжнародних відносинах;
 • цілі, інтереси та засоби учасників міжнародних відносин;
 • основні типи міжнародного порядку та особливості його трансформації в умовах глобалізації;
 • про процеси глобалізації та глобальні проблеми як фактор посилення взаємодії міжнародних акторів.
Вміти:
 • визначати основні фахові особливості випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Міжнародні відносини»;
 • характеризувати основні поняття і категорії у сфері міжнародних відносин;
 • визначати фактори впливу учасників міжнародного життя;
 • виділяти типи і структурні елементи системи міжнародних відносин;
 • оцінювати роль держави у міжнародних відносинах;
 • визначати історичні типи міжнародного порядку;
 • вільно оперуючи набутими фактами та поняттями, виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин; аналізувати специфіку становлення сучасної системи міжнародних відносин та визначати місце в ній України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Історія України.
 • Кореквізити: Філософія.
Зміст навчального модуля: 
Спеціаліст у галузі міжнародних відносин: сфери діяльності та специфіка підготовки. Понятійно-категоріальний апарат спеціаліста у галузі міжнародних відносин. Структура та методологія дослідження міжнародних відносин. Міжнародні відносини як суспільне явище: основні риси. Типи та рівні міжнародних відносин. Міжнародна система: сутність, структура та типи. Особливості трансформації міжнародних систем. Суб’єкти міжнародних відносин: сутність та різновиди. Державні та недержавні учасники міжнародних відносин. Зовнішня політика держави: сутність, принципи реалізації. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики держави. Інтерес в міжнародних відносинах. Взаємозв’язок інтересів, мотивів і цілей міжнародних відносин. Міжнародний та національний інтерес, їх співвідношення. Засоби міжнародних відносин. Сила як засіб, атрибут міжнародних відносин. Сутність, виникнення та форми дипломатичної діяльності. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та шляхи їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції. Міжнародний порядок та формування сучасного глобального світового порядку. Глобалізація. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Рекомендована література: 
 1. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. — Львів, 1995.
 2. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М. З., Мацях М. М. — 2-ге вид., доп. та випр. — К.:Кобза, 2003.
 3. Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П. А. Цыганкова]. — М., 2004.
 4. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. — Львів: Академія сухопутних військ, 2010. — 240 с.
 5. Современные международные отношения / [Под ред. проф. А. В. Торкунова]. — М., 2000.
 6. Теория международных отношений. Хрестоматия / [Научн. ред. проф. П. А. Цыганков]. — М. 2002.
 7. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В. Ф. — 3-тє вид., доп. та випр. — Львів: Новий світ — 2007. — 360 с.
 8. Цыганков П. А. Теория международных отношений / Цыганков П. А. — М., 2003.
 9. Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин / Шепєлєв М. А. — К., 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів.
 • Підсумковий контроль (60 %): екзамен (трьохрівневе тестування).
Мова навчання: 
українська