Вступ до спеціальності «Міжнародні інформація»

Код модуля: 
МІ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к. ф-м.. н., доц. Лунь Юрій Остапович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: o Знати структуру системи вищої освіти України; складові системи стандартів вищої освіти; особливості підготовки інформаційних аналітиків-міжнародників за спеціалізаціями; форми організації навчального процесу у вищій школі: навчальні заняття, практична підготовка, контрольні заходи, державна атестація, самостійна робота студента; джерела та канали отримання міжнародної інформації; критерії оцінки вивідної (аналітичної) інформації: корисність, повнота, точність, своєчасність, достовірність, ясність викладення, переконливість; o Уміти організувати самостійну навчальну діяльності студента; формулювати основні завдання інформаційно-аналітичної роботи в міжнародних відносинах; визначати компоненти інформаційно-аналітичної діяльності: мета, сутність, причина та наслідок, тенденція, основний результат; проводити інформаційний пошук, аналіз змісту документів та аналітико-синтетичної обробки інформації, формувати підсумкові документи
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
політична географія, історія, іноземні мови.
Зміст навчального модуля: 
Структура системи вищої освіти в Україні. Галузеві стандарти підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "міжнародна інформація". Особливості варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм зі спеціальності "міжнародна інформація". Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах. Самостійна робота студента. Методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах. Джерела та канали отримання міжнародної інформації. Інформаційний пошук. Аналіз змісту документів та аналітико-синтетична обробка інформації.
Рекомендована література: 
  1. Боднар І., Міжнародна інформація: навчально-метод. посібник для самост. вивчення курсу. / І. Боднар.- 2-ге< вид., стереотип.- Львів: Вид-во «Новий Світ-2000», 2006.- 216 с.
  2. Кудрявцева С., Міжнародна інформація: Навч. посібник./ С.Кудрявцева, В.Колос.- К.: Слово, 2005.- 400с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): опитування на семінарських заняттях, виконання індивідуального завдання.
  • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): усне опитування.
Мова навчання: 
українська, російська