Вступ до спеціальності

Код модуля: 
ППСУ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16 ), сам. роб. — 28 год.
Лектори: 
к. псих.н., ас. Широка А. О.
Результати навчання: 
 • знати особливості діяльності практичного психолога в різних сферах соціальної практики (системі освіти, силових структурах, медичних закладах та економічних установах);
 • знати основні положення документів про права людини та дитини, законодавчі акти про соціально-психологічну службу України;
 • знати етичні засади здійснення психологічної діяльності;
 • вміти планувати види та форми роботи психолога в тій чи іншій сфері діяльності;
 • вміти аналізувати дії психолога щодо етичності та правової відповідності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • загальна психологія
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття сучасної практичної психології;
 • Національне система психологічної служби;
 • Етично-правові аспекти психологічної діяльності;
 • Основні теоретико-методологічні засади розуміння природи людини;
 • Освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі практичної психології;
 • Шляхи формування особистісних якостей практичного психолога.
Рекомендована література: 
 1. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию. — Екатеринбург : Деловая книга, — М.: Изд. центр «ACADEMIA» 1995. — 128 с.
 2. Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. — Т. 4. — К., 2002. — С. 211-213.
 3. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Практична психологія. Вступ до спеціальності. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 256 с.
 4. Закон України «Про освіту»
 5. Иванова С. Мотивация на 100%. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 285 с.
 6. Кабаченко Т. С. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебн. пособие. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с.
 7. Коротка інформація щодо діяльності системи центрів соціальних служб для молоді // Практична психологія і соціальна робота — 1999. — № 7.- С. 43-46.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська