Вступ до мовознавства

Код модуля: 
ПЛ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 96 (лекції — 48, практичні заняття — 48)
Лектори: 
асистент Назарчук Роксолана Зіновіївна
Результати навчання: 
 • знати: 1) основні проблеми і напрями сучасного мовознавства; 2) сутність природи мови; 3) погляди на походження мови; 4) особливості взаємозв’язку мови та мислення; 5) сутність дихотомії «мова» — «мовлення»; 6) специфіку семіотичного аспекту мовознавства; 8) внутрішню організацію мовної системи; 7) зв’язок мови із людиною, нацією, державою; 8) типи класифікацій мов світу.
 • уміти застосовувати набуті знання у вивченні часткових лінґвістик, оперувати вивченою лінґвістичною термінологією, аналізувати мовні явища у сукупності поза- і внутрімовних чинників.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • Основи прикладної лінґвістики;
 • Сучасна українська літературна мова
Зміст навчального модуля: 
Мовознавство як наука, методи лінґвістичнтх досліджень; погляди на природу, сутність і походження мови; мова, мовлення, мовленнєва діяльність; мова, мислення, свідомість, поняття про мовну та концептуальну картину світу; мова як знакова система, відмінності мовного знака від інших знаків; системний характер мовної структури, рівні мовної системи та одиниці кожного рівня; форми існування мови у суспільстві. Розділи мовознавства у синхронії та діахронії: фонетика та фонологія, лексикологія, лексикографія, граматика (морфологія та синтаксис). Класифікації мов світу.
Рекомендована література: 
 1. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство. — К.: Центр навч. літ., 2006. — 288 с.
 2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К.: Академія, 2006. — 336 с.
 3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. — К.: Академія, 2000. — 368 с.
 4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 536 с.
 5. Yule G. The study of language. — Cambridge Univ. Press, 2003. — 294 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30%: усне опитування, конспектування лінґвістичних праць (І семестр); усне опитування, ведення словника лінґвістичних термінів (ІІ семестр)
 • Підсумковий контроль — 70% (диференційований залік — І семестр; екзамен — ІІ семестр): контрольний захід у письмовій формі
Мова навчання: 
українська