Вступ до гідротехнічної справи

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 45 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 1,5 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних, берегозахисних споруд, а також споруд і систем водопостачання та водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Екологія.
Зміст навчального модуля: 
Предмет і значення гідротехніки. Види і класифікація гідротехнічних споруд. Системи і схеми водопостачання. Водопровідні споруди. Водозабірні споруди, їх призначення, типи і вимоги щодо влаштування. Гідротехнічні споруди при різних видах використання водних ресурсів. Берегозахисні гідротехнічні споруди. Водоочисні споруди.
Рекомендована література: 
 1. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: Підручник. — К.: Кондор, 2003. — 288 с.
 2. Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. Водопостачання та водовідведення: підручник / Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
 3. Дмітрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. і ін. Гідротехнічні споруди. — Рівне, 1999. — 328 с.
 4. Субботин А. С. Основы гидротехники. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 318 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 20 балів, КР — 50 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська