Вступ до фаху «Управління персоналом та економіка праці»

Код модуля: 
МПА
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 144 год., аудиторні години — 48 год. (лекції — 32, практичні − 16)
Лектори: 
Старший викладач Любомудрова Надія Петрівна
Результати навчання: 
знати:
 • понятійно-категоріальний апарат предмету;
 • суть, зміст і основні компетенції професійної підготовки фахівця;
 • процеси, явища, об’єкти, на які спрямована діяльність фахівця з управління персоналом та економіки праці;
 • фази відтворення людських ресурсів та систему управління людськими ресурсами;
 • механізм управління персоналом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • управління персоналом;
 • економіка праці і соціально-трудові ресурси;
 • ринок праці;
 • управління трудовим потенціалом.
Зміст навчального модуля: 
 • Фахівець з управління персоналом та економіки праці у системі управління трудовими ресурсами.
 • Методологічні аспекти формування змісту освіти та професійної підготовки фахівця з управління персоналом та економіки праці.
 • Професійна компетентність, зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності.
 • Управління трудовими ресурсами.
 • Засадничі основи управління персоналом та зайнятістю.
Рекомендована література: 
 1. Виноградський М.Д.,Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: 2-е видання:Навч.посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
 2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ О.А.Грішнова. — 4-е вид., оновлене. — К.: Знання, 2009. — 390 с.
 3. Захарчин Г.М. Управління персоналом: навч.посібник/Г.М.Захарчин, Л.Р.Струтинська, Н.П.Любомудрова, Р.О.Винничук. — Львів: В-во Львівської політехніки. 2013. — 260 с.
 4. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч.посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 248 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60% ): практичні (семінарські) заняття, творча робота
 • Підсумковий контроль (40%, контрольний захід): тестування
Мова навчання: 
українська