Вступ до фаху

Код модуля: 
СКІД_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 32 (лекції — 16 год., семінари — 16 год.), кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
к. і. н., доцент Химиця Наталя Олексіївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
  • історію професії та спеціальності документознавця;
  • сучасну законодавчу базу в галузі документно-інформаційної діяльності;
  • основні терміни і поняття, що формують професійну предметну область спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності;
  • вимоги щодо професійних знань, умінь фахівця; можливі об'єкти і види професійної діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Документознавство.
Зміст навчального модуля: 
Роль і місце фахівця з документознавства та інформаційної діяльності в інформаційному суспільстві. Правові основи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ України. Сучасна законодавча база у сфері документно-інформаційної діяльності. Історія розвитку професії і спеціальності. Змістовні модулі документно-інформаційної підготовки фахівця. Об’єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних комунікацій.
Рекомендована література: 
  1. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95. — К.: Держстандарт України, 1995.
  2. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. -К.: Держстандарт України, 1999. — 50 с.
  3. Документознавство та інформаційна діяльність: Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». — К., 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
  • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська