Вступ до фаху

Код модуля: 
ЕОНС_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 3
Лектори: 
доц. Березюк Д.О.
Результати навчання: 
навчити студентів передбачати негативні наслідки господарської діяльності та правильного впровадження в життя природоохоронних заходів; набування навичок вирішення інженерних проблем збереження, захисту та покращення довкілля
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне та дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія, неорганічна і органічна хімія, географія
Зміст навчального модуля: 
Організація навчання. Програма навчальної дисциплін Напрямки екологічних досліджень. Основні поняття та закони екології. Структура природного середовища. Біосфера.. Охорона повітряного середовища. Методи очищення газових викидів. Охорона гідросфери. Методи очистки води. Літосфера. Енергетичні забруднення. Закони України про ОНПС. Міжнародне співробітництво у галузі ОНПС. Науковий семінар.
Рекомендована література: 
  1. Березюк Д.О. Вступ до фаху. Конспект лекцій та тестів. Рукопис. 2009 р.
  2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. Підручник. К.: Либідь, 2004 — 408 с.
  3. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем’яненко В.І. Основи екології та екологічного права. :Навч. посіб.- К.:ВД «Княгиня Ольга», 2005. —368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, реферат та виступ на студентських конференціях або семінарах, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська