Вступ до фаху

Код модуля: 
ЕРАТ_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
асистент Пельо Роман Андрійович
Результати навчання: 
 • знати складові транспортного процесу (перевезення вантажів чи пасажирів); складові процесів виготовлення, випробування, підтримання у справному та працездатному станах, а також показники використання автомобілів в межах автотранспортного підприємства і параметри функціонування основних його підрозділів;
 • вміти складати загальні технологічні схеми відповідних процесів, як складових загального виробничого процесу виготовлення і експлуатації автомобільної техніки; оцінювати ступінь досконалості того чи іншого процесу за прийнятою системою критеріїв оцінювання; керувати процесами на різних стадіях їх формування і реалізації відповідно до прийнятої стратегії виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Історія інженерної діяльності,
 • Технологічні основи машинобудування,
 • Технологія конструкційних матеріалів;
кореквізити:
 • Експлуатація та обслуговування машин,
 • Технічна експлуатація автомобілів,
 • Організація автомобільних перевезень.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття про транспорт, складові автомобільного транспорту, транспортний потік та шляхи сполучення, основні процеси комерційної та технічної експлуатації автомобілів, технічні пристрої та споруди.
Рекомендована література: 
 1. Технічна експлуатація та надійність автомобілів. Навчальний посібник. / Уклад.: Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. — Львів: Афіша, 2004. — 492с.
 2. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Під ред. В.Е.Канарчука. У 3-х кн.: Підручник, 1994.
 3. Савенко В.Я., Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення: Підручник. — К.: «Арістей», 2007. 256 с.
 4. Організація автомобільних перевезень. Руссєв Г.В. — Київ: Вища школа, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): захист індивідуальних домашніх завдань;
 • Підсумковий контроль (70%): диференційований залік.
Мова навчання: 
українська