Вогнестійкість металевих конструкцій

Код модуля: 
БКМ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год. (2,25 кредита ЕКТС), лекції — 14 год., практичні заняття — 14 год), 1 контрольно-розрахункова робота.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шналь Т. М.
Результати навчання: 
Студент повинен засвоїти — принципи забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд; теплові впливи на конструкції для температурного аналізу; номінальні криві температура-час; натуральні модель пожеж; вплив температури на структуру сталі; механічні характеристики вуглецевих сталей при вогневому впливі; механічні характеристики нержавіючих сталей при вогневому впливі; термічні характеристики сталей при вогневому впливі; метод розрахунку будівельних конструкцій на вплив пожежі механічні впливи при розрахунку конструкцій; основи проектування; розрахунок конструкцій на вогнестійкість; спрощені розрахункові моделі; критичні температури; розвинуті розрахункові моделі; вогнезахист сталевих конструкцій; використання вогнестійких сталей; зовнішні несучі конструкції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Будівельні конструкції»
Зміст навчального модуля: 
Вплив пожежі на експоновані будівельні конструкції. Поведінка будівельних сталей при вогневому впливі та їх механічні та теплофізичні характеристик. Розвиток температур в сталевих перерізах. Проектування, розрахунок та оцінка вогнестійкості сталевих конструкцій. Проектування, розрахунок та оцінка вогнестійкості з’єднань елементів металевих конструкцій. Підвищеня вогнестійкості сталевих конструкцій.
Рекомендована література: 
 1. EN 1363-1 Fire resistance tests Part 1 : General requirements.
 2. EN 1363-2 Fire resistance tests Part 2 : Additional requirements.
 3. ENV 1991-2-2 Basis of design and actions structures. Actions on structures exposed to fire (впливи на конструкції, відкриті до вогню, пожежні навантаження).
 4. Бартелеми Б., Крюппа К. Огнестойкость строительных конструкций. — М. : Стройиздат, 1985. — 216 с.
 5. Яковлєв А. И., Голованов В. И. Устойчивость центрально-сжатых стальных стержней при огневом воздействии. — В кн.:Огнестойкость строительных конструкций: Сб.науч.тр. М.: ВНИИПО, 1983, с. 5-11.
 6. Огнезащитное покрытие на минеральном вяжучем для стальных несущих конструкций
 7. Савкин Н. П., Кошелева Н. И.,Щипанов А. И., Пискурев В. М. — В кн.:Огнестойкость строительных конструкций: Сб.науч.тр. М.: ВНИИПО, 1983, с. 11-15.
 8. Дубовик В. И. Расчет температур среды по высоте помещения при пожаре. — В кн.:
 9. Огнестойкость строительных конструкций: Сб.науч.тр. М.: ВНИИПО, 1983, с. 71-78.
 10. Дьяконов В. П., Игнатов Л. Н., Присадков В. И. Статистика обрушений строительных конструкций при пожарах в промышленных зданиях. — В кн.: Огнестойкость строительных конструкций: Сб.науч.тр. М.: ВНИИПО, 1983, с. 83-91.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль 50 балів, контрольні заходи 50 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КРР — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська