Вогнестійкість дерев’яних конструкцій

Код модуля: 
БКМ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., (2,25 кредита ЕКТС), лекції — 14 год., практичні заняття — 14 год., 1 контрольно-розрахункова робота.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шналь Т. М.
Результати навчання: 
Студент повинен засвоїти — принципи забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд; розрахункові криві температура-час та моделі розвитку пожеж; склад та властивості деревини; горіння деревини; піроліз деревини; займання деревини; механічні характеристики деревини при впливі високих температур; теплофізичні характеристики деревини; інтенсивність тепловиділення; процес обвуглювання деревини; вимоги норм та правил для визначення швидкості та глибини обвуглювання деревини; температурні профілі в перерізах дерев’яних елементів; основні принципи проектування дерев’яних конструкцій за EN 1995-1-2:2004; проектування, розрахунок та оцінка вогнестійкості з’єднань та деталей елементів дерев’яних конструкцій; вогнезахист дерев’яних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Будівельні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
Моделі пожеж та розрахунок температурних режимів їх розвитку. Поведінка деревини при вогневому впливі та її механічні і теплофізичні характеристики.. Обвуглювання дерев’яних конструкцій. Проектування, розрахунок та оцінка вогнестійкості дерев’яних конструкцій. Проектування, розрахунок та оцінка вогнестійкості з’єднань та деталей елементів дерев’яних конструкцій Вогнезахист дерев’яних конструкцій.
Рекомендована література: 
 1. Шналь Т. М. Вогнестійкість та вогнезахист деревяних конструкцій. Львів.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006.
 2. Buchanan, A. H. (2001). Structural Design for Safety. John Wiley & Sons.
 3. ECCS (2001). Model Code on Fire Engineering, First Edition.
 4. EN 1991-1-2 (2002). Eurocode 1: Actions and Structures, Part 1-2: General Actions-Actions on Structures Exposed to Fire.
 5. Wei Lu, Pentti Makelainen Advanced Steel Structures. Structural Fire Design. Helsinki University of Technology Laboratory of Steel Structures Publications 29. Espoo 2003.
 6. K. Kordina, C. Meyer-Ottens Holz brandschutz handbuch // Berlin, ErnstSohn Verlag, 1995.
 7. Twilt, L., Van De Leur, P., Cajot, L.G., Schleich, J.B., Joyeux, D. and Kruppa, J. (1996). Input Data for the Natural Fire Design of Building Structures. IABSE Report: Basis of Design and Actions on Structures, Background and Application of Eurocode 1. 8. Korhonen, E (1999). Natural Fire Modeling of Large Space. Master’s Thesis .
 8. Eero Sakari Korhonen (2000). Natural fire modelling of large spaces. Helsinki University of Technology.
 9. Drysdale D. (1998) An Introduction to Fire Dynamics. 2-nd Edition, John Wiley & Sons.
 10. Durbak et al, In: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 4th ed, vol. 25. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.: 627-664, 1998.
 11. Карлсен Г. Г., Фоломин А. И., Знаменский Е. М., Силин В. Н. Деревянные конструкции, Издание ВИА, Москва — 1956, 327 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 50 балів, контрольні заходи — 50 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КРР — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська