Водозабірні споруди (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з оцінювання водних джерел, обґрунтовування, розрахунку і проектування споруд для забору поверхневих і підземних вод.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини,
 • Насосні станції,
 • Водопровідні мережі та споруди.
Зміст навчального модуля: 
Для поверхневих джерел води: Аналіз вихідних даних і нормативних положень. Вибір найдоцільнішого типу водозабірних споруд, їх створу й обґрунтування прийнятого рішення. Вибір типу і конструктивної схеми водозабірних споруд. Підбір насосів насосної станції першого підйому (обчислення втрат напору у водогоні; визначення необхідного напору насосів; їх підбір). Гідравлічні розрахунки: сміттєзатримувальних ґраток і сіток; водоприймача; самопливних ліній (за необхідності). Визначення позначки найвищої точки сифона (за необхідності). Розрахунок промивки самопливних ліній, ежектора для видалення наносів з водоприймального відділення берегового колодязя, водоприймального ковша (за необхідності). Проектування берегового колодязя, суміщеного з насосною станцією першого підйому (обчислення позначок води у водоприймальному та насосному відділеннях; монтаж устаткування; назначення розмірів колодязя). Допоміжне устаткування. Статичні розрахунки. Рибозахисні заходи. Зони санітарної охорони водозабору. Викреслювання: генплану водопроводу (водозабір, водогін, водонапірна башта); водозбірні споруди: розрізів і плану; конструкції окремих вузлів.
Для забору підземних вод (наприклад, зі свердловин): Обчислення дебіту бурового колодязя. Встановлення кількості робочих свердловин. Проведення гідравлічних розрахунків та визначення основних розмірів водоприймального фільтра. Обчислення пропускної здатності водоприймального фільтра. Підбір помпового агрегату для свердловини. Установлення кількості резервних свердловин і загальної кількості свердловин на водозаборі. Обчислення сумарного пониження статичного рівня води при роботі усіх робочих свердловин. Уточнення висотного положення водопідіймальних помп.
Рекомендована література: 
 1. Орлов В. О., Тугай А. М., Орлова Я. А. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В. О. Орлов, А. М. Тугай, Я. А. Орлова. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
 2. Тугай А. М. Водоснабжение. Водозаборные сооружения. Учебн. Пособие / А. М. Тугай. — К.: Вища школа, 1984. — 200 с.
 3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение: Ученик / Н. Н. Абрамов. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
 4. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська