Водозабірні споруди

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 48 год., практичні заняття — 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Підготовка спеціаліста до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи при будівництві та експлуатації водозабірних споруд з урахуванням вимог з охорони навколишнього середовища та раціонального використання водних ресурсів. Уміти оцінювати водні джерела; підбирати й обґрунтовувати відповідні їм типи та конструкції водозабірних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Механіка грунтів, основи та фундаменти,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини, насосні станції,
 • Водопровідні мережі та споруди.
Зміст навчального модуля: 
Способи забору й класифікація споруд для забору води з поверхневих джерел. Умови забору води з рік. Вибір створу розташування водозабірних споруд і їх типу. Річкові водозабори берегового типу. Елементи обладнання водозабірних споруд. Кріплення берега та берегового колодязя. Річкові водозабірні споруди річищного типу. Конструкції оголовків, берегових колодязів. Самопливні та сифонні лінії, їх розрахунок. Ковшові водозабірні споруди; їх типи, будова та розрахунок; межі застосування. Пригреблеві водозабірні споруди, їх конструкції, будова та розрахунок. Особливості забору води з рік з малою глибиною; з гірських рік. Споруди для забору води з озер, водосховищ, морів. Водозабірні споруди інфільтраційного типу. Зони охорони поверхневих джерел води.
Типи споруд для забору підземних вод. Їх класифікація. Підземні води. Класифікація та схеми їх залягання. Трубчасті бурові колодязі, їх типи. Порядок будівництва бурового колодязя. Конструкція та будова бурових колодязів. Типи та конструкції фільтрів трубчастих бурових колодязів. Безфільтрові колодязі. Розрахунок фільтрів. Розрахунок невзаємовпливних свердловин та колодязів. Типи помп, що застосовуються у свердловинах. Шахтні колодязі, їх конструкція, будова та розрахунок. Горизонтальні водозбори, їх основні типи, конструкції, будова та розрахунок. Водозабори інфільтраційного типу. Променеві водозабори. Каптажні водозабірні споруди при використанні низхідних і висхідних джерел. Водозабори шахтних вод. Штучне поповнення підземних вод. Зони санітарної охорони підземних джерел.
Рекомендована література: 
 1. Орлов В. О., Тугай А. М., Орлова Я. А. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В. О. Орлов, А. М. Тугай, Я. А. Орлова. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
 2. Тугай А. М. Водоснабжение. Водозаборные сооружения. Учебн. Пособие / А. М. Тугай. — К.: Вища школа, 1984. — 200 с.
 3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение: Ученик / Н. Н. Абрамов. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська