Водовідвідні системи промислових підприємств.

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Підготовка майбутніх фахівців до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи при будівництві та експлуатації систем водовідведення промислових підприємств. Формування знань сучасних механічних, хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів очищення виробничих стічних вод, а також конструктивного оформлення зазначених методів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини і газу;
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Насосні та повітродувні станції;
 • Водні ресурси, їх використання та охорона;
 • Мережі водовідведення, хімія води та мікробіологія, експлуатація водогосподарських об’єктів.
Зміст навчального модуля: 
Загальні питання водовідведення на промислових підприємствах. Методи очищення виробничих стічних вод. Механічне, хімічне, фізико-хімічне та біологічне очищення виробничих стічних вод. Обробка осадів виробничих стічних вод. Очищення стічних вод деяких галузей промисловості.
Рекомендована література: 
 1. Водоотводящие системи промышленных предприятий / С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков, Ю. В. Воронов. — М.: Стройиздат, 1990. — 511 с.
 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 3. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України: Наказ Держбуду України № 37 від 19лютого 2002 р.
 4. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности / СЭВ, ВНИИВОДГЕО. — М.: Стройиздат, 1982. — 528 с.
 5. Ласков Ю. М., Воронов Ю. В., Калицун В. И. Примеры расчетов канализационных сооружений. — М.: Стройиздат, 1987. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська