Водовідвідні очисні споруди (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектуванні водовідвідних очисних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна механіка рідин і газів;
  • Водопостачання та водовідведення;
  • Насосні станції;
  • Водні ресурси, їх використання та охорона;
  • Водовідвідні мережі та споруди.
Зміст навчального модуля: 
Визначення характерних витрат стічних вод (побутових від населення міста та виробничих, що утворюються на промислових підприємствах). Визначення концентрації речовин у стічних водах (за завислими речовинами, за БСКпов.). Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод (за завислими речовинами, за БСКпов., за розчиненим у воді киснем, за температурою води у водоймі). Вибір методу очищення стічних вод і типів очисних споруд. Розрахунок споруд механічного очищення стічних вод (приймальна камера, решітки, пісковловлювачі, споруди для зневоднення піску, первинні відстійники, пристрої для вимірювання витрати стічних вод). Розрахунок споруд біологічного очищення стічних вод (аеротенки, біофільтри, вторинні відстійники). Розрахунок споруд для доочищення стічних вод — за потребою (фільтри, біологічні ставки). Вибір методу знезараження очищених стічних вод. Випуск зворотних вод у водойму. Розрахунок споруд для обробки осадів стічних вод (ущільнення, стабілізація, зневоднення осадів). Компонування очисних споруд.
Рекомендована література: 
  • Ласков Ю. М., Воронов Ю. В., Калицун В. И. Примеры и расчеты канализационных сооружений. — М.: Стройиздат, 1987. — 256 с.
  • Василенко А. И., Василенко А. А.. Проектирование канализации населенных мест. — К.: Будівельник, 1985. — 136 с.
  • Василенко А. А. Водоотведение. Курсовое проектирование. — К.: Выща школа, 1988. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів. Підсумковий контроль – диференційований залік.
Мова навчання: 
українська, російська