Водовідвідні мережі та споруди (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектування систем водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Теоретична механіка,Іінженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Насосні станції.
Зміст навчального модуля: 
Вибір схеми водовідведення міста. Трасування мережі. Визначення розрахункових витрат стічних вод. Гідравлічний розрахунок і проектування побутової та дощової мереж водовідведення.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 2. Справочник по гидравлике /Под ред. В. А. Большакова. — К.: Вища школа. Главное изд-во, 1984. — 343 с.
 3. Справочник монтажника. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. А. К. Перешивкина. — М.: Стройиздат, 1978. — 576 с.
 4. Лукиных А. А., Лукиных Н. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н. Павловского. — 5-е изд. — М.: Стройиздат, 1987. — 336 с.
 5. Ласков Ю. М., Воронов Ю. В., Калицун В. Н. Примеры расчетов канализационных сооружений. — М.: Стройиздат, 1987. — 256 с.
 6. Лапицкая М. П. и др. Очистка сточных вод. Примеры расчета. — Минск: Высшая школа, 1983. — 255 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід —70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту —30 балів.
 • Контрольні заходи: захист курсового проекту —70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська