Водовідвідні мережі та споруди

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Навчити майбутніх фахівців самостійно проектувати комплекс споруд водовідведення населених пунктів і виробничих комплексів на базі сучасних досягнень науки і техніки у цій галузі; здійснювати будівництво споруд системи водовідведення, використовуючи знання з будівельних дисциплін; раціонально експлуатувати системи водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Теоретична механіка,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Насосні станції.
Зміст навчального модуля: 
Загальна схема водовідведення та її основні елементи. Системи водовідведення. Вибір системи водовідведення. Проектування схем водовідвідних мереж. Класифікація схем водовідвідних мереж. Розробка схем водопровідних мереж. Умови проектування систем водовідведення. Основи гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж. Особливості руху стічних вод у водовідвідних мережах. Мінімальні діаметри труб та оптимальний ступінь їх наповнення. Мінімальні похили квартальної та вуличної мереж. Мінімальні та максимальні швидкості. Основні задачі з розрахунку водовідвідної мережі. Розрахункові витрати стічних вод. Визначення розрахункових витрат побутових та виробничих стічних вод. Графіки коливань припливу стічних вод. Сумарні витрати стічних вод. Визначення розрахункових витрат стічних вод для окремих ділянок мережі. Мінімальна та максимальна глибина закладання трубопроводів. Гідравлічний розрахунок і висотне проектування водовідвідної мережі. Мережі для відведення атмосферних опадів. Формули для визначення розрахункової інтенсивності дощу. Коефіцієнт стоку. Розрахункова тривалість дощу. Формули для визначення розрахункових витрат дощових вод. Гідравлічний розрахунок відкритих та закритих водостоків. Проектування та влаштування дощової мережі. Трасування дощової мережі. Визначення розрахункових витрат дощових вод. Проектування та влаштування дощової мережі. Трасування дощової мережі. Визначення розрахункових витрат дощових вод. Гідравлічний розрахунок побутової та дощової мереж напівроздільної системи водовідведення. Гідравлічний розрахунок і побудова поздовжніх профілів мережі загальносплавної системи водовідведення.
Рекомендована література: 
 1. Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения. — М.: Стройиздат, 1987. — 336 с.
 2. Канализация / С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, А. М. Жуков, С. К. Колобанов. — 5-е изд. — М.: Стройиздат, 1975. — 632 с.
 3. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Справочник проектировщика / Под ред. В. Н. Самохина. — 2-е изд. — М.: Стройиздат, 1981. — 638 с.
 4. Водоотводящие системы промышленных предприятий / С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков, Ю. В. Воронов. — М.: Стройиздат, 1990. — 511 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська