Водопровідні мережі та споруди (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку та проектування міських водопровідних мереж і споруд на них.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини,
 • Водопостачання та водовідведення,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Архітектура та будівельні конструкції,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.
Зміст навчального модуля: 
Визначення потрібних кількостей споживаної води. Встановлення режимів водоспоживання та роботи водопровідної мережі, водонапірної башти та помп водопровідної помпової станції. Встановлення типу водопровідної мережі. Трасування водопровідної мережі. Назначення вузлових точок. Обчислення значень вузлових відборів води. Попередній потокорозподіл по лініях кільцевої мережі. Визначення діаметрів труб водопровідних ліній і втрат напору в них. Обчислення робочих напорів у водопровідній мережі. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі і водоводів. Гідравлічна ув’язка кільцевої мережі. Побудова п’єзометричних ліній для кожного з розрахункових випадків роботи мережі. Визначення висоти водонапірної башти та підбір помп для живлення водопровідної мережі з необхідними подачею та напорами. Облаштування водопровідної мережі. Викреслювання на аркуші формату А1 генплану водопровідної мережі, монтажно-деталювальної схеми одного кільця мережі з усіма перемичками (з’єднувальними лініями), фасонними частинами та арматурою в оглядових колодязях. Також викреслюється вузловий оглядовий колодязь у трьох проекціях. Подаються експлікація та специфікація обладнання й матеріалів.
Рекомендована література: 
 1. Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. Водопостачання та водовідведення: Підручник / Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
 2. Хоружий П. Д., Ткачук О. А. Водопровідні системи і споруди: Навчальний посібник / П. Д. Хоружий, О. А. Ткачук. — К.: Вища школа, 1993. — 230 с.
 3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение: Ученик / Н. Н. Абрамов. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська