Водопровідні мережі та споруди

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., лекції — 48 год., практичні заняття — 32 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Підготовка спеціаліста до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи при будівництві, пусконалагоджувальних роботах й експлуатації водопровідних мереж і споруд з урахуванням вимог з охорони навколишнього середовища та раціонального використання водних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини,
 • Водопостачання та водовідведення,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Архітектура та будівельні конструкції,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.
Зміст навчального модуля: 
Системи водопостачання та їх схеми. Визначення потрібних кількостей води. Режим водоспоживання. Режим роботи систем водопостачання. Напір у водопровідній мережі. Типи водопровідних мереж. Визначення діаметрів труб водопровідних ліній і втрат напору в них. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж і водоводів. Теорія гідравлічної ув’язки кільцевих мереж. Використання обчислювальної техніки для розрахунку водопровідних мереж. Зонні системи водопостачання. Облаштування водопровідної мережі.
Рекомендована література: 
 1. Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. Водопостачання та водовідведення: Підручник / Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
 2. Хоружий П. Д., Ткачук О. А. Водопровідні системи і споруди: Навчальний посібник / П. Д. Хоружий, О. А. Ткачук. — К.: Вища школа, 1993. — 230 с.
 3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение: Ученик / Н. Н. Абрамов. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська