Водопропускні споруди.

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т н., доцент Гвоздецький О. Г.
Результати навчання: 
Теоретична та практична підготовка студентів з питань основних видів водопропускних гідротехнічних споруд, їх інженерні розрахунки та проектування цих споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Хімія, Фізика, Вища математика, Іінженерна графіка, Інженерна гідрологія, Іінженерна геодезія, Теоретична механіка, Ттехнічна механіка рідини та газу, гідротехнічні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Водоскиди і водовипускні споруди гідровузлів. Канали та регулюючі споруди. Гребельні водовипускні споруди. Водопровідні споруди.
Рекомендована література: 
  1. Гідротехнічні споруди: Підручник / За ред. А. Ф. Дмитрієва. — Рівне: РДТУ, 1999. — 328 с.
  2. Гидротехнические сооружения: Учебник / Под ред. М. П. Розанова. — М: Агропромиздат, 1966. — 432 с.
  3. Зима Т.І., Хлапук М. М. Гідротехнічні споруди: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. — Рівне: НУВГП, 2009. — 210 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 20 балів, КР — 50 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська