Водопостачання промислових підприємств

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гвоздецький О. Г.
Результати навчання: 
Володіти принципами розрахунку, проектування, будівництва та експлуатації систем і споруд промислового водопостачання, уміти обґрунтувати доцільні норми водоспоживання у різних галузях промисловості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Водопостачання (водопровідні мережі)»,
  • «Водозабірні споруди»,
  • «Очищення природних вод».
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Структура курсу. Основні поняття. Особливості використання води у промисловості.Типи водоспоживання у виробництві.Утворення промислових стічних вод. Призначення системводовідведення промпідприємств. Норми водоспоживання та кількість промислових стічних вод. Вимоги до якості води, що застосовується у промисловості.Вибір схем водопостачання та водовідведення промисловихпідприємств. Основні схеми виробничного водопостачання та водовідведення. Класифікація систем оборотного водопостачання. Водно-хімічний режим оборотних систем водопостачання.
Втрати води в оборотних циклах водопостачання. Системи охолодження. Охолоджуючі пристрої оборотних систем. Обробка охолоджуючої води. Існуючі методи запобігання сольових відкладень. Методи запобігання корозійного зносу металів. Споживачі води на ТЕС, умови утворення і категорії стічних вод. Системи і схеми водопостачання ТЕС і ТЕЦ. Принципи створення систем без скиду стічних вод. Каскадне використання води. Споруди для повторного використання забруднених вод воборотних циклах.
Рекомендована література: 
с.
  1. Тугай А. М., Орлов В. О. Водопостачання: Підручник. — Київ: «Знання», 2009. — 735 с.
  2. Айрапетян Т. С. Водне господарство промислових підприємств: Навчальний посібник — Харків: ХНАМГ, 2010. — 279 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (екзаменаційна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська